Přehled sociálních dávek a příspěvků

Stát poskytuje různé druhy sociálních dávek a příspěvků a my vám zde uvedeme přehled všech, které jsou k mání a co je zapotřebí k tomu, aby žadatel o dávku či příspěvek mohl požádat.

Přídavek na dítě

O příspěvek na dítě můžete požádat na místně příslušné pobočce Úřadu práce na oddělení dávek sociální podpory.

Je třeba vyplnit formulář "žádost o přídavek na dítě", k žádosti se přikládá doklad o roční výši příjmů, který potvrdí zaměstnavatel. Jestliže jste na rodičovské dovolené a pobíráte pouze rodičovský příspěvek, postačí čestné prohlášení.

Žádost o příspěvek na dítě je nutné podávat každoročně.

Od 1. ledna 2018 došlo k zvýšení hranice příjmu, na základě které se uznává nárok na přídavek na dítě, a to z 2,4 na 2,7násobek životního minima. Pokud jste v minulých letech neměli nárok na přídavek na dítě z důvodu vyššího příjmu než je stanovená hranice, doporučujeme vám ověřit aktuální stav.

Peněžitá pomoc v mateřství

Systém peněžité pomoci v mateřství je poměrně rozvětvený, proto čtěte pozorně:

Matka, která porodila 1 dítě

Mateřská se poskytuje po dobu 28 týdnů. Vyplácí se od počátku 8. - 6. týdne před očekávaným dnem porodu.

Období výplaty mateřské nesmí být kratší než 14 týdnů a nemůže skončit před uplynutím 6 týdnů ode dne porodu. Konkrétní termín nástupu na mateřskou si žena volí sama, pokud tak neučiní, začíná se peněžitá pomoc v mateřství vyplácet v okamžiku počátku šestého týdne před očekávaným porodem. Když matka porodí před stanoveným začátkem čerpání mateřské, náleží jí dávka ode dne porodu.

Matka, která porodila 2 a více dětí

V porovnání s předchozím bodem se liší jen obdobím výplaty, se dvěma dětmi bude mateřská vyplácena až po 37 týdnů.

Matka dítěte, které zemřelo během podpůrčí doby

Nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství skončí po uplynutý 2 týdnů od úmrtí dítěte.

Pojištěnec, který převzal dítě

Nárok na výplatu má také osoba, která převzala do trvalé péče dítě na základě rozhodnutí příslušného orgánu (např. soudu) nebo dítě, jehož matka zemřela. V případě jednoho dítěte se pomoc vyplácí po dobu 22 týdnů od okamžiku převzetí dítěte, při převzetí 2 a více dětí činí podpůrná doba maximálně 31 týdnů. Dítě nesmí zároveň být starší 7 let.

Peněžitá pomoc v mateřství pro otce

Matka dítěte může s otcem dítěte uzavřít písemnou dohodu, že bude o dítě pečovat. Tato dohoda musí být uzavřena nejdříve od počátku sedmého týdne po porodu a na dobu nejméně 7 po sobě jdoucích kalendářních dnů.

Při narození jednoho dítěte se dávka vyplácí po dobu 22 týdnů, při narození více dětí po dobu 31 týdnů.

Do této doby se započítává také doba, kdy peněžitou pomoc pobírala matka (s výjimkou období 6 týdnů po porodu).

Matka o dítě nemůže/nesmí pečovat

Otec převzal péči o dítě po ženě, která ho porodila a která byla lékařem uznána dočasně práce neschopnou, bylo ji diagnostikováno závažné dlouhodobé onemocnění, nebo nemá nárok na peněžitou pomoc v mateřství.

Rodičovský příspěvek

Rodičovský příspěvek navazuje na peněžitou pomoc v mateřství, celková výše rodičovského příspěvku je 220 000 Kč, rodiny s dvojčaty či trojčaty od 1. ledna 2018 dostávají 330 000 Kč.

Dosud bylo nutné rodičovský příspěvek vyčerpat nejméně do 2 a nejdéle do 4 let věku dítěte, přičemž horní hranice rodičovského příspěvku byla 11 500 Kč měsíčně. Podle nových pravidel lze příspěvek vyčerpat za kratší dobu, záleží na výši příjmů rodičů. Výše příspěvku se počítá z příjmu jednoho z rodičů ke dni narození dítěte. Pokud ho je možné stanovit u obou rodičů, počítá se ten vyšší. Stanovení výše příspěvku a doba čerpání se řídí podle těchto podmínek:

Měsíční výše rodičovského příspěvku nesmí přesáhnout 70 procent hrubého měsíčního výdělku.

Pokud jste měli na výplatní 30 tisíc Kč hrubého, můžete rodičovský příspěvek vybrat nejrychleji za 10 měsíců.

Pokud se 70 % hrubého měsíčního výdělku rovná částce 7 600 Kč, nebo je dokonce nižší, pak je maximální výše měsíčního příspěvku 7 600 Kč.

Celkovou výši rodičovského příspěvku je možné vybrat nejméně v šesti měsících.

Horní hranicí výše měsíčního rodičovského příspěvku je nově peněžitá pomoc v mateřství, na kterou měl rodič nárok.

Žádost o změnu výše rodičovského příspěvku mohou po 1. lednu 2018 provést všichni, kdo ji chtějí změnit, a to bez ohledu na to, kdy ji měnili naposledy.

Po první provedené změně výše dávky podle nové úpravy půjde změnit výši příspěvku opět jednou za tři měsíce. Změna se provádí podáním formuláře Volba výše rodičovského příspěvku na příslušném úřadě.

Rodičovský příspěvek lze čerpat nejdéle do čtyř let věku dítěte.

Porodné

Porodné slouží jako jednorázový příspěvek rodinám s nižšími příjmy při narození prvního a druhého dítěte. Nárok mají rodiny s příjmy nižšími, než je 2,7násobek jejich životního minima.

Příspěvek je jednorázový. U prvního dítěte činí 13 000 Kč, u druhého dítěte 10 000 Kč a při narození dvojčat 23 000 Kč.

Žádost o porodné se podává na místně příslušném kontaktním pracovišti Úřadu práce. Dostavit se tam musíte s vyplněným formulářem Žádost o porodné, což lze zařídit z domova přes internet. S sebou si vezměte svůj průkaz totožnosti (občanský průkaz apod.), rodný list dítěte a vyplněný a potvrzený Doklad o výši čtvrtletního příjmu. Výši příjmu potvrzuje zaměstnavatel.

Příjem se posuzuje za kalendářní čtvrtletí, které předchází čtvrtletí, ve kterém se dítě narodilo. Pokud se tedy miminko narodí například v dubnu, posuzují se příjmy za leden, únor a březen. Porodné je obvykle vyplaceno ve lhůtě od 7 do 30 dnů.

Příspěvek na bydlení

Nárok na příspěvek na bydlení mají všichni vlastníci, nebo nájemci bytu s trvalým pobytem v něm, jestliže splňují obě z níže uvedených podmínek.

Náklady na bydlení

Měsíční náklady na bydlení přesahují částku součinu rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30 (v Praze 0,35).

Rozhodný příjem

Součin rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30 (na území Prahy 0,35) není vyšší, než částka normativních nákladů na bydlení.

Nároky jsou kladeny rovněž na nemovitost, ze zákona musí splňovat podmínky pro trvalé obývání, nebo být zkolaudována jako byt. Není tak možné získat příspěvek třeba na bydlení na chatě bez čísla popisného.

Příjmy rodiny se počítají každé tři měsíce - vždy za uplynulé čtvrtletí. Započítávají se do nich přídavky na dítě i rodičovské příspěvky. Společně se posuzují všechny osoby, které mají v daném bytě trvalé bydliště. Není podstatné, jestli spolu skutečně bydlí.

Pohřebné

Nárok na pohřebné vzniká osobě, která vypraví pohřeb nezaopatřenému dítěti nebo rodiči takového dítěte. Za neopatřené dítě se považuje také student do 26 let. Pohřebné se vyplácí také v situacích, kdy se dítě narodí mrtvé. Podmínkou je, že zemřelá osoba měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR. Výše příjmů žadatele nemá při posuzování nároku na pohřebné žádný vliv.

Pohřebné je vypláceno jednorázově ve výši 5 000 Kč.

Vyplněný formulář je třeba podat, nebo odevzdat na místně příslušné pobočce Úřadu práce. Spolu s formulářem je třeba dále doložit průkaz totožnosti žadatele, rodný list či jiný doklad stvrzující, že zesnulá osoba byla rodičem nezaopatřeného dítěte, potvrzení o studiu, fakturu za vypravení pohřbu, úmrtní list zesnulé osoby, doklad o zaplacení nákladů spojených s vypravením pohřbu a doklad o dnu, měsíci a roce pohřbení.

Podpora v nezaměstnanosti

Na podporu v nezaměstnanosti (nikoliv příspěvek v nezaměstnanosti) máte nárok při současném splnění těchto podmínek:

 • máte bydliště na území ČR
 • o podporu požádáte do tří pracovních dnů po ukončení zaměstnání, nebo náhradní doby zaměstnání
 • nepobíráte starobní důchod nebo dávky nemocenského pojištění
 • v posledních 2 letech jste alespoň 12 měsíců platili sociální pojištění

Náhradní doba zaměstnání je období, ve kterém jste například:

 • pobírali plný invalidní důchod 3. Stupně
 • pečovali o dítě do 4 let
 • pečovali o osoby s různým stupněm závislosti
 • vykonávali dlouhodobou dobrovolnickou službu
 • vykonávali veřejnou službu více než 20 hodin týdně
 • byli na dočasné pracovní neschopnosti

a další případy, podrobně specifikované na portálech příslušných Úřadů práce.

Po skončení výpovědní doby požádejte Úřad práce v místě svého trvalého pobytu o zprostředkování zaměstnání vyplněním formuláře Žádost o zprostředkování zaměstnání.

Na co si dát pozor, abyste se sami zbytečně nepřipravili o peníze:

Výpověď dohodou, nebo na vlastní žádost

Pokud vaše poslední práce skončí dohodou nebo ji opustíte sami, a to bez závažného důvodu, výše podpory v nezaměstnanosti činí pouze 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu.

Závažné porušení pracovní kázně

V případě propuštění z důvodu závažného porušení pracovní kázně může být vyplácena podpora ve výši životního minima. Snažte se proto se zaměstnavatelem raději uzavřít dohodu o rozvázání pracovního poměru.

Dodržujte své povinnosti

V evidenci Úřadu práce se vyplatí důkladně si pročíst všechny povinnosti a důsledně je dodržovat. Je škoda přijít o podporu, protože jste zapomněli na dohodnutou schůzku. Také si dejte pozor na odmítání nabízených pracovních míst nebo náhlou nemoc, tu vám musí omluvit lékař. Od října 2017 je nutné oznámit na Úřadu práce nemoc nebo úraz v den, kdy bylo vydáno potvrzení od lékaře. Do osmi kalendářních dnů je nezbytné toto potvrzení doložit na příslušnou pobočku Úřadu práce.

Příspěvek na dojíždění

Úřad práce ČR poskytuje dlouhodobě nezaměstnaným příspěvek na dojíždění za prací v rámci celé České republiky. Oficiálně se jedná o příspěvek na podporu regionální mobility nebo také příspěvek na dojížďku. Výše příspěvku závisí na dojezdové vzdálenosti do zaměstnání a může dosáhnout až 3 500 Kč měsíčně. Nově lze žádat také o příspěvek na přestěhování ve výši 50 000 Kč.

Kdo má nárok na příspěvek na dopravu

Příspěvek je určen nezaměstnaným, kteří jsou vedeni v evidenci uchazečů o zaměstnání na Úřadu práce. Žádost o příspěvek mohou podat uchazeči, kteří splňují alespoň jednu z těchto podmínek:

 • Jsou vedeni v evidenci Úřadu práce déle než 5 měsíců.
 • Jsou vedeni v evidenci Úřadu práce méně než 5 měsíců, ale není jim možné zprostředkovat zaměstnání v místě bydliště s ohledem na zdravotní stav, nedostačující praxi nebo péči o dítě.
 • Žadatelé přišli o práci v důsledku hromadného propouštění.

K získání příspěvku na dopravu musí žadatel doložit, že:

Nové zaměstnání se nachází v jiné obci, než ve které žadatel trvale bydlí.

Pracovní smlouva je se zaměstnavatelem uzavřena nejméně na 6 měsíců, nebo na dobu neurčitou. Nesmí ale jít o zaměstnavatele, u něhož žadatel v posledních 24 měsících pracoval.

Měsíční hrubá mzda v novém zaměstnání nepřevyšuje 1,5 násobek průměrné mzdy, žadatel nesmí mít více než 43 140 Kč hrubého.

Žadatel nemá nedoplatky na daních nebo na sociálním a zdravotním pojištění. Žadatel k žádosti přikládá potvrzení o bezdlužnosti.

S výjimkou Moravskoslezského kraje není možné žádost o příspěvek uznat u uchazečů cestujících za prací do zahraničí.

Příspěvek na přestěhování

O příspěvek může zažádat uchazeč, který nastoupil do zaměstnání mimo místo bydliště, a chystá se kvůli práci stěhovat, nebo uchazeč, který se již přestěhoval.

Příspěvkem mohou být podpořeni žadatelé, kteří před podáním žádosti splňovali alespoň jednu z těchto podmínek:

 • Byli vedeni v evidenci Úřadu práce déle než 5 měsíců.
 • Byli vedeni v evidenci Úřadu práce méně než 5 měsíců, ale nebylo jim možné zprostředkovat zaměstnání v místě bydliště s ohledem na zdravotní stav, nedostačující praxi nebo péči o dítě.
 • Žadatelé přišli o práci v důsledku hromadného propouštění.

Jak a kde žádat o příspěvek na přestěhování 2018

Žádost o příspěvek na podporu regionální mobility - příspěvek na přestěhování je třeba podat na příslušné krajské pobočce Úřadu práce, v jejímž územním obvodu se nacházela původní adresa žadatele, a kde byl žadatel v evidenci.

K žádosti o příspěvek na přestěhování žadatel musí doložit, že:

 • Vzdálenost mezi původním a novým bydlištěm je vzdušnou čarou delší než 50 km.
 • Vzdálenost dojížďky z místa nového bydliště vzdušnou čarou do místa výkonu práce je alespoň o polovinu kratší než z původního bydliště.
 • Pracovní smlouva je se zaměstnavatelem uzavřena nejméně na 6 měsíců, nebo na dobu neurčitou.
 • Uzavřel kupní, nájemní nebo podnájemní smlouvu v místě nového bydliště.
 • Žadatel nemá nedoplatky na daních nebo na sociálním a zdravotním pojištění. Žadatel k žádosti přikládá potvrzení o bezdlužnosti.

Žádost musí být podána nejpozději do 6 měsíců od ukončení evidence na Úřadu práce. Příspěvek není možné poskytnout v případě přestěhování do zahraničí.

Příspěvek na péči

Na příspěvek na péči mají nárok osoby, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb.

Rozsah životních potřeb je stanoven zákonem a stupněm závislosti. Vyloučeny jsou osoby mladší jednoho roku.

Postup žádání o příspěvek na péči 2018:

Vyplňte formulář Žádost o příspěvek na péči a doručte ho Úřadu práce.

Úřad práce zahájí sociální šetření, kdy se posuzuje schopnost samostatného života osoby v přirozeném sociálním prostředí. To se provádí u žadatele doma, v domově pro seniory, či v jiném sociálním zařízení

Správa sociálního zabezpečení následně na žádost Úřadu práce provede posouzení stupně závislosti. Na základě lékařské dokumentace se vypracuje lékařský posudek.

Jakmile Úřad práce obdrží posudek od OSSZ, žadatel je vyrozuměn o pokračování řízení. Jde o čistě informativní dopis, ještě nic není rozhodnuto.

Úřad práce rozhodne o přiznání, nebo nepřiznání příspěvku na péči, výši příspěvku a délce trvání. Ta hraje roli zejména u dětí. Proti rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů od jeho obdržení.